POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.TIPOLAND.COM

I. Klauzula Informacyjna RODO

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Użytkow-ników jest: Grzegorz Wawoczny prowadzący działalność pod firmą Wydaw-nictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, z siedzibą na ul. Pod Widokiem 20, 47-400 Racibórz, posiadający numer Identyfikacji Podat-kowej NIP 639-121-76-68, oraz numer REGON 273589047.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określo-nymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jed-noznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypad-kach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu, w którym niezbędne jest ich przetwarzanie.
4. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu, który określony został w okienku wyboru (tzw. checkbox), zaznaczonym przez Użytkownika przed wysłaniem swoich danych do Administratora Danych Osobowych.
5. Administrator informuje, że dane (IP, host) mogą być udostępniane upoważnio-nym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. policji, prokuraturze i organom wymiaru sprawiedliwości, a także osobom, które docho-dząc ochrony swoich praw w drodze prywatnoskargowej albo powództwa cywil-nego i wykażą należyty interes prawny i faktyczny uzasadniających ich pozyska-nie. Dotyczy to w szczególności przypadków naruszania dóbr osobistych oraz przestępstw zniesławienia.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korek-ty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Użytkownik może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kiero-wać drogą elektroniczną na adres: redakcja@tipoland.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
8. Administrator wskazuje również, iż skorzystanie z należnych Użytkownikowi praw, zgłaszanie uwag, wątpliwości oraz zapytań może się odbyć również poprzez kontakt:
a) pocztą elektroniczną na adres redakcja@tipoland.com;
b) przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
c) pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAWGr-zegorz Wawoczny, ul. Pod Widokiem 20, 47-400 Racibórz.
10. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
11. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1. Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich za-warte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.

III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

1. Dane przetwarzane są w Zbiorze danych osobowych działającym w ramach sys-temu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.
2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabe-zpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfi-gurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

IV. Polityka plików „cookies”

1. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządze-niu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.
2. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
a. tworzenie statystyk,
b. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednich materiałów reklamowych,
c. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użyt-kownika oraz – optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Ser-wisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
3. Administrator danych wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla pra-widłowego działania poszczególnych elementów strony www.
4. Administrator danych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcio-nki, wyglądu strony internetowej itp.,
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
7. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomuni-kacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Ser-wisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres: redakcja@tipoland.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.