TIpoland.com – portal (dziennik) zarejestrowany w rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Rybniku (Pr 1). Charakter Serwisu jest głównie informacyjny i ma na celu bezpłatne udostępnianie wiadomości turystycznych.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TIPOLAND.COM

ARTYKUŁ I
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1. Usługodawca – Grzegorz Wawoczny prowadzący działalność pod firmą Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, z siedzibą na ul. Pod Widokiem 20, 47-400 Racibórz, posiadający numer Identyfikacji Podatkowej NIP 639-121-76-68, oraz numer REGON 273589047.
2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej o adresie www.tipoland.com, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
5. Regulamin – niniejszy regulaminokreślający zasady korzystania z Serwisu.

ARTYKUŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.tipoland.com oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy. Charakter Serwisu jest głównie informacyjny i ma na celu bezpłatne udostępnianie wiadomości turystycznych.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
a. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
b. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
c. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (do umieszczania komentarzy).

ARTYKUŁ III
ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
a. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
b. możliwość zamieszczania komentarzy,
c. możliwość wykupienia płatnej reklamy,
2. Z usługi zamieszczania reklam mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.

ARTYKUŁ IV
ZAMIESZCZANIE REKLAM

1. Użytkownik może zamieścić w Serwisie płatną reklamę, kontaktując się w tym celu z Usługodawcą i zawierając z nim indywidualnie skonstruowaną umowę.

ARTYKUŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania umowy z Usługodawcą, jak i po jej wygaśnięciu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego.

ARTYKUŁ VI
ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

1. Użytkownik zamieszczający komentarz w Serwisie powinien to czynić z zachowaniem wszelkich zasad kultury i dobrych obyczajów. Użytkownicy zobowiązani są do redagowania treści zgodnie z ortografią, interpunkcją i zasadami gramatyki.
2. Użytkownik zobowiązany jest, aby komentarz nie naruszał zasad współżycia społecznego, a w szczególności nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej czy praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie komentarze i opinie.
4. Zabronione jest publikowanie treści będących mową nienawiści, obrażających inne osoby czy nawołujące do łamania prawa czy agresji.
5. Usługodawca akceptuje każdy komentarz, który pojawi się w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wysłanego komentarza, w szczególności jeśli narusza on warunki niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca ma prawo usunąć istniejący już w serwisie komentarz, jeśli narusza on zasady Regulaminu.

ARTYKUŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do Internetu.
3. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
4. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
5. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
7. O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownik zostanie poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
8. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
9. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
10. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość zamieszczania reklam.
11. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
należy zgłaszać na adres e-mail: redakcja@tipoland.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
12. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkowników towarów lub usług.
13. Usługodawca, nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkowników danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie.
14. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
15. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
a. oficjalne ostrzeżenie,
b. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
c. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ VIII
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
2. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez czas aktywacji ogłoszenia i w zakresie niezbędnym do wyświetlenia ogłoszenia w Serwisie.
3. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
5. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.

ARTYKUŁ IX
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi.
2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednoznaczne i wyraźne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ X
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

ARTYKUŁ XI
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: redakcja@tipoland.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
b. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

ARTYKUŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl).
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.